Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Andes B.V.

Eindhoven, April 2024

Artikel 1 – Begripsbepalingen
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:
Andes: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Andes B.V. handelend onder de naam Andes.
Applicatie: al dan niet op afstand via internet (online) door Andes aan de Wederpartij beschikbaar gestelde programmatuur.
Autorisatie: bewijsbare toestemming van de bevoegde persoon van de Wederpartij aan een persoon om het Product te gebruiken en daartoe toegang te hebben.
Bijlage: documenten die als annex aan de met de Wederpartij gesloten overeenkomst zijn gevoegd en die een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst uitmaken.
Diensten: alle door Andes in het kader van de tot de Wederpartij gerichte aanbieding of met de Wederpartij gesloten offerte te verrichten werkzaamheden, al dan niet elektronisch of automatisch en ongeacht de aard van de werkzaamheden. Onder dit begrip vallen in ieder geval (maar niet daartoe beperkt) SAAS, automatische data opslag, onderhoud, het verstrekken van data, advisering en training.
Documentatie: al dan niet digitale gebruikerstoelichtingen op het Product of delen daarvan alsmede op de Diensten.
Gebruiker: de door de Wederpartij geautoriseerde persoon die toegang heeft tot het Product.
Gebruiksrecht (licentie): het recht om onder de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst met de Wederpartij het Product ongeacht de wijze van ter beschikking stellen door Andes, te gebruiken.
Toegangsrecht: het recht onder de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst om zich (online) toegang te verschaffen tot door Andes aangeboden Producten en/of Diensten.
Product: de door Andes aan de Wederpartij beschikbaar gestelde Applicatie(s) ongeacht of de beschikbaarstelling geschiedt middels SAAS dan wel op andere wijze.
SAAS: Software As A Service, het door Andes op afstand via internet (online) beschikbaar stellen en beschikbaar houden van het Product, zonder dat de Wederpartij een kopie van het Product maakt en zonder dat een fysieke drager beschikbaar wordt gesteld. Onder SAAS valt tevens ASP (Application Service Provision).
Schriftelijk: het op papier of elektronisch via e-mail verstrekken van informatie, waaronder over en weer, alsmede overeenkomsten mits en voor zover deze voorzien zijn van een elektronische handtekening waarvan vast staat dat deze afkomstig is van de persoon wiens naam in de handtekening is weergegeven.
SLA (Service Level Agreement): de te sluiten overeenkomst waarin de (niveaus van) beschikbaarheid van de Applicatie(s) en/of de Diensten is weergegeven, w.o. hoe problemen dienen te worden aangekaart, helpdesk regeling, hoe en binnen welke termijnen storingen dienen te worden opgelost enz.
Toegangsmiddel: een door Andes aan de Wederpartij verstrekt, of door Andes goedgekeurd uniek middel (zoals een username, password, gebruikscode of een wachtwoord, dan wel een combinatie daarvan) waarmee de Wederpartij zich toegang kan verwerven tot het product.
De Wederpartij: een ieder aan wie Andes een aanbieding (offerte) doet of met wie Andes een overeenkomst sluit.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes) van Andes, waaronder via haar website(s) of anderszins elektronisch, en op alle overeenkomsten die Andes met een Wederpartij sluit tot het verrichten van Diensten en/of het verlenen van een Gebruiksrecht op en het ter beschikkingstellen van het Product of andere goederen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle specifieke onderdelen van de te verrichten Diensten en of gedeeltelijk ter beschikking stellen van het Product of ander goed alsmede op nadere of voortbouwende overeenkomsten. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de nadere of voortbouwende overeenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van de nadere of voortbouwende overeenkomst voor.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij overeenkomsten die langer dan één jaar duren, behoudt Andes zich echter het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de desbetreffende overeenkomst van toepassing te verklaren. De gewijzigde voorwaarden treden dan dertig dagen na de bekendmaking van de wijziging in werking.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen Andes en Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5 (Inkoop)voorwaarden van de Wederpartij zijn nimmer toepasselijk.
2.6 Indien Andes deze algemene voorwaarden wijzigt en de gewijzigde versie aan wederpartij ter kennis brengt geldt de nieuwe set algemene voorwaarden tenzij Wederpartij binnen een week na het verstrekken van de nieuwe versie schriftelijke bezwaar maakt tegen de wijziging.

Artikel 3 – Aanbiedingen (offertes)
3.1 Alle aanbiedingen (offertes) van Andes geschieden uitsluitend Schriftelijk en zijn steeds vrijblijvend tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een termijn bevat gedurende welke de aanbieding door Andes gestand wordt gedaan.
3.2 Indien een aanbieding (offerte) van Andes door een Wederpartij wordt aanvaard, heeft Andes steeds het recht om het desbetreffende aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


Artikel 4 – Termijnen

4.1 Andes zal zich zorgvuldig inspannen een overeengekomen termijn voor het verrichten van Diensten of het ter beschikkingstellen van een (gedeelte van) een Product te halen. Een dergelijke termijn is echter nimmer fataal en overschrijding daarvan geeft Wederpartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen, anders dan na het verzenden van een Schriftelijke ingebrekestelling met daarin vervat een redelijke termijn tot nakoming van één of meerdere duidelijk omschreven verplichtingen van minimaal 30 dagen.

Artikel 5 – Prijzen en tarieven
5.1 De door Andes berekende prijzen en tarieven zijn in euro’s en zullen worden vermeerderd met omzetbelasting (indien deze belasting op grond van de wet verschuldigd is) en met alle eventuele overige heffingen die aan Andes worden opgelegd.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Andes bij langer lopende overeenkomsten het recht om de door de Wederpartij verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het van het Dienstenprijsindex (DPI)-inflatiecijfer zoals uitgegeven door het CBS dan wel (mocht het CBS dit inflatiecijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met één plus het inflatiecijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt.
5.3 Indien producten en / of diensten van derden onderdeel uitmaken van de Producten en/of Diensten van Andes is Andes gerechtigd prijsstijgingen van de producten en/of diensten van derden door te berekenen aan Wederpartij. Andes zal de Wederpartij steeds tijdig informeren over tariefstijgingen.
5.4 Indien Andes redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen binnen 14 dagen na de daartoe strekkende kennisgeving van Andes. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn. Voor de Diensten die Andes uitvoert en voor het Gebruiksrecht op het Product tot aan het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij de op basis van het indexcijfer aangepaste tarieven verschuldigd.

Artikel 6 – Facturen en betaling
6.1 Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen dienen facturen van Andes binnen dertig (30) dagen na factuur datum te worden voldaan.
6.2 Gebruiksrechten of Toegangsrechten worden aan Wederpartij steeds verleend onder de voorwaarde dat Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
6.3 Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan heeft Andes zonder aanmaning recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Andes in verband daarmee maakt. Deze kosten worden gesteld op minimaal 15% van de factuurwaarde. Hiernaast heeft Andes recht op vergoeding van de wettelijke rente over het door de Wederpartij verschuldigde. Andes heeft steeds het recht om de (verdere) nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden, waaronder het recht om, nadat zij de Wederpartij éénmalig schriftelijk heeft gewaarschuwd, de toegang tot het Product te blokkeren.
6.4 Het eventuele recht van de Wederpartij om de betaling van verschuldigde bedragen op te schorten of deze te verrekenen is uitgesloten.
6.5 Andes is gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde bevoegd om afdoende zekerheidsstelling of (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling van een Wederpartij te verlangen, alvorens haar verplichtingen verder na te komen..
6.6 Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen de Wederpartij aan Andes verschuldigd is zullen de administratieve gegevens van Andes bepalend zijn, tenzij schriftelijk tegenbewijs door de Wederpartij wordt geleverd.

Artikel 7 – Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers
7.1 Alle door een Wederpartij in het kader van een overeenkomst aan te reiken gegevens en bestanden dienen te worden aangeleverd in het door Andes aangegeven format en op de door Andes aan te geven wijze.
7.2 Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de Wederpartij zich hier niet aan houdt kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Andes leiden. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Andes leiden.
7.3 De Wederpartij is jegens Andes aansprakelijk voor de eventuele schade die Andes lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen of andere schadelijke elektronische elementen. De Wederpartij vrijwaart Andes voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten of onvolkomenheden en staat in voor de juistheid van door de Wederpartij verstrekte informatie.
7.4 De Wederpartij garandeert ten aanzien van door hem aan Andes te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij gerechtigd is deze aan Andes ter beschikking te stellen en dat Andes gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De Wederpartij vrijwaart Andes voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 8 – SAAS
8.1 Diensten in de vorm van SAAS aan de Wederpartij houden in dat Andes aan de Wederpartij gedurende de looptijd en onder de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst de overeenkomst vermelde Producten en Diensten beschikbaar stelt en beschikbaar houdt.
8.2 Andes zal gelijktijdig met het online beschikbaar stellen van het Product aan de Wederpartij het Toegangsmiddel tot het Product beschikbaar stellen. De Wederpartij zal zich, indien Andes specifieke instructies en aanwijzingen geeft met betrekking tot het gebruik van het Toegangsmiddel zich daaraan houden.
8.3 Het gebruik van het Toegangsmiddel en het gebruik van het Product door de Wederpartij is beperkt tot het gebruik zoals dat binnen de tussen Andes en de Wederpartij gesloten overeenkomst is afgesproken. Het is de Wederpartij niet toegestaan om het Toegangsmiddel aan derden ter beschikking te stellen buiten de scope van wat tussen Andes en de Wederpartij is afgesproken.
8.4 De Wederpartij zal het Toegangsmiddel uitsluitend aan door haar Geautoriseerde personen ter beschikking stellen en zal de kring van geautoriseerde personen niet ruimer maken dan voor het overeengekomen gebruik door haar van de applicatie nodig is. De Wederpartij staat ervoor in dat het Product niet wordt gebruikt door personen die niet zijn geautoriseerd en voorts dat het Product niet buiten de organisatie van de Wederpartij wordt gebruikt, noch dat personen buiten de organisatie van de Wederpartij worden geautoriseerd om het Product te gebruiken.
8.5 Verlies, diefstal, onbevoegd gebruik of verveelvoudiging zonder schriftelijke instemming van Andes van het Toegangsmiddel dan wel het bekend worden van het Toegangsmiddel aan derden, is voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Andes voor schade ten gevolge van onjuist, ongeautoriseerd of onbevoegd gebruik van het Toegangsmiddel alsmede voor schade ten gevolge van diefstal of verlies van het Toegangsmiddel. Andes is niet aansprakelijk voor schade van de Wederpartij als gevolg van diefstal of verlies van het Toegangsmiddel. De Wederpartij is jegens Andes aansprakelijk voor schade die Andes lijdt ten gevolge van onjuist, onbevoegd gebruik van het Toegangsmiddel.
8.6 Indien Andes het ernstige vermoeden heeft dat het Toegangsmiddel onbevoegd wordt gebruikt of indien Andes het ernstige vermoeden heeft dat het Product wordt gebruikt door niet-geautoriseerde personen, dan wel derden buiten de organisatie van de Wederpartij, heeft zij het recht het Product af te sluiten. Andes zal dit onverwijld aan de Wederpartij berichten.

8.7 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen zal Andes het Product niet bij de Wederpartij installeren, is Andes niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de apparatuur, noch zal Andes data converteren. Behoudens ingeval dit schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Wederpartij zelf op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren en overige noodzakelijke aanpassingen verrichten, waaronder het aanpassen van de gebruiksomgeving.
8.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het beheer, waaronder de controle van de instellingen , het gebruik van het Product en de door Andes verrichte Diensten(en) en voor de wijze waarop de Wederpartij het Product en/of de Diensten inzet.
8.9 Uitsluitend indien de Dienst om back-ups te maken Schriftelijk is overeengekomen zal Andes back-ups maken. In de tussen partijen daaromtrent gesloten overeenkomst is omschreven wanneer, hoe vaak en welke back-ups door Andes worden gemaakt alsmede hoelang Andes deze bewaart.
8.10 Uitsluitend indien schriftelijk is overeengekomen dat Andes aan de Wederpartij ondersteuning aan gebruikers zal verlenen, zal Andes deze Diensten verrichten conform hetgeen is overeengekomen. Andes kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van de ondersteuning. Zij verricht deze Dienstenverlening uitsluitend tijdens de kantooruren van Andes.
8.11 Andes kan ten behoeve van haar Dienstenverlening gebruik maken van elektronische diensten van derde(n), onder meer kan zij haar online Applicaties en/of databases hosten bij een derde partij, waaronder in het buitenland.
8.12 Andes heeft het recht wijzigingen aan te brengen in haar Product, in de inhoud en in de omvang van haar Diensten. Indien een dergelijke wijziging een verandering van de bij de Wederpartij geldende procedure met zich mee zou brengen, zal Andes de Wederpartij omtrent de voorgenomen wijziging de Wederpartij tijdig inlichten. In dat geval komen de kosten van de wijziging voor rekening van de Wederpartij.
8.13 Andes is niet gehouden om specifiek voor de Wederpartij eigenschappen of functionaliteiten van de Diensten of de applicatie (programmatuur) aan te brengen, te handhaven, toe te voegen of te wijzigen.
8.14 Andes kan haar Dienstverlening waaronder haar Product geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud dan wel in het kader van door-ontwikkeling van de Applicatie(s). Deze tijdelijke buitengebruikstelling zal Andes zo veel mogelijk buiten kantooruren doen plaatsvinden en bovendien zo kort mogelijk. Voor zover mogelijk zal Andes de Wederpartij van deze tijdelijke buitengebruikstelling tijdig in kennis stellen.
8.15 Indien de Wederpartij gegevens verwerkt in of met behulp van het Product, waaronder gebruik maakt van database(s) van de Applicaties of database(s) die toegankelijk zijn via de Applicatie(s) doet de Wederpartij dit voor eigen rekening en risico. Ingeval de Wederpartij zelf programmatuur ontwikkelt op de Applicatie, is dit ook voor haar eigen rekening en risico.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Andes aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid en verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit het onderhavige artikel 9 in al haar geledingen, blijkt.
9.2 Enige aansprakelijkheid van Andes zoals vermeld sub 9.1 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van verplichting(en) uit hoofde van een overeenkomst of enige andere grondslag kan slechts ontstaan indien Wederpartij Andes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Andes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Andes in staat is adequaat te reageren.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Andes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen garantieverplichtingen of enige andere grondslag is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 100.000 (zegge: honderdduizend euro). Onder directe schade wordt verstaan:
A. de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Andes aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
B. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
C. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.4 Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien Wederpartij Andes niet binnen 4 weken na het bekend worden met de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk aansprakelijk stelt.
9.5 Voor zover artikel 6:185 BW e.v. (product aansprakelijkheid) op het Product en/of op haar Diensten van toepassing is, zal de totale aansprakelijkheid van Andes voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken niet meer bedragen dan EUR 1.000.000,– (zegge: een miljoen euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.6 Andes is niet aansprakelijk voor het gebruik van het Product of van de Diensten door Wederpartij, haar gebruikers, noch voor al dan niet tijdelijk verlies of verminking van door Wederpartij ingevoerde of verwerkte gegevens, of schade die voortvloeit uit het gebruik door derden van gegevens die niet juist of incompleet zijn.
9.7 Aansprakelijkheid van Andes voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.8 Voor zover door Wederpartij in het Product data zijn ingevoerd of verwerkt is Wederpartij daarop rechthebbende. Op Wederpartij rust de aansprakelijkheid ter zake deze data, meer in het bijzonder ter zake de verwerking van de data. De aansprakelijkheid van Wederpartij geldt onder meer ter zake de wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, privacy, alsmede ter zake verlies onjuistheid, onvolledigheid van data. Wederpartij vrijwaart Andes ter zake de in deze bepaling benoemde aansprakelijkheid voor aanspraken van derden.
9.9 Andes is niet aansprakelijk voor uitval of al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van de server, de netwerk verbinding(en), de databestanden, noch voor al dan niet tijdelijk data verlies, wijzigingen of verminkingen in de data. Evenmin is Andes aansprakelijk voor de gevolgen van uitval, onderbreking of storingen in het Internet of storingen bij haar internet provider of dataleverancier, veroorzaakt door uitval of onderbreking van elektriciteit, uitval of (tijdelijke) onderbreking van telecommunicatie verbindingen of door enig andere oorzaak.

9.10 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 en 9.5 gelden, ingeval Andes voor het uitvoeren van haar Diensten, waaronder haar SAAS Diensten, een overeenkomst, waaronder een hosting overeenkomst voor haar on line applicatie(s) en database(s), met een derde heeft gesloten, gelden de tussen Andes en die derde ingevolge die overeenkomst(en) aansprakelijkheid ,exoneraties en/of beperkingen uit hoofde van de tussen Andes en die derde, ook jegens de Wederpartij indien de tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Andes, veroorzaakt wordt door de tekortkomingen in het uitvoeren van de verplichtingen van de derde jegens Andes.
9.11 De in dit artikel door Andes opgenomen uitsluiting en beperkingen van haar aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van Andes.
9.12 Wederpartij vrijwaart Andes voor alle aanspraken van derden, waaronder meer in het bijzonder ter zake productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het Product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit het door Andes ter beschikking gestelde Product, Diensten of zaken, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door dat Product, of Dienst of door Andes geleverde zaken en in alle gevallen slechts indien en voor zover op Andes aansprakelijkheid zou rusten uit hoofde van artikel 6:185 e.v. BW.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Ieder van partijen zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt en zal die informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst. Ieder van partijen draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede ingeschakelde derden zich schriftelijk tot een overeenkomstige geheimhouding verplichten. Indien een partij op een document of in een bijeenkomst heeft vermeld dat het om vertrouwelijke informatie gaat, wordt deze informatie in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn. Informatie die naar z’n aard vertrouwelijk is, valt eveneens onder deze geheimhoudingsplicht.
10.2 Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor geen van beide partijen, indien en voor zover er een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zullen partijen, voor zover wet- en regelgeving dit toelaten, elkaar zo spoedig mogelijk van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijven de intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen auteursrechten) van alle in het kader van een overeenkomst aan een Wederpartij ter beschikking gestelde producten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) bij Andes en worden deze niet aan de Wederpartij overgedragen.
11.2 Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Andes bevatten. Wederpartij verbindt zich deze programmatuur en andere materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andes is het Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of overige materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.

11.4 Het is Andes toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Andes door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te (doen) verwijderen of te ontwijken.
11.5 Met betrekking tot de in artikel 11.1 bedoelde producten wordt aan een Wederpartij slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht verleend binnen de door de overeenkomst afgebakende scope; dit recht komt niet (mede) toe aan met de Wederpartij gelieerde ondernemingen of instellingen. De Wederpartij is niet gerechtigd om de producten te kopiëren of op andere wijze te verveelvoudigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar of toegankelijk te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden “opgevraagd” of “hergebruikt” in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden. De voorgaande beperkingen laten de rechten van de Wederpartij, voortvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet (het toegestane eigen gebruik voor back-up- en archiefdoeleinden) onverlet.
11.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andes is het de Wederpartij niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Andes te gebruiken.
11.7 In geval van overtreding van één van de bepalingen van artikel 11.2 of 11.3 verbeurt de Wederpartij per overtreding aan Andes een direct opeisbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Andes op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Werkzaamheden door derden
12.1 Ter uitvoering van een overeenkomst kan Andes steeds een derde, waaronder een andere vennootschap inschakelen.

Artikel 13 – Gebruik van door Andes verstrekte gegevens
13.1 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Andes aan de Wederpartij gegevens verstrekt, heeft de Wederpartij het recht deze te gebruiken conform het doel waarvoor Andes deze gegevens aan de Wederpartij heeft verstrekt. Het doel is in de met de Wederpartij gesloten overeenkomst bepaald. De Wederpartij zal de gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan in de Overeenkomst vermeld.
13.2 Na afloop van het toegestane gebruik, waaronder na afloop van de overeenkomst, is de Wederpartij verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien Andes daarom verzoekt, deze (indien aan de orde met de daarbij behorende dragers) aan Andes te retourneren.
13.3 Indien overeengekomen is dat de Wederpartij door Andes verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is de Wederpartij verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens Andes uit hoofde van de overeenkomst heeft. Indien de Wederpartij niet de eindgebruiker van de gegevens is, garandeert hij dat hij door Andes verstrekte gegevens slechts ten behoeve van één specifieke eindgebruiker en voor een voldoende omschreven doel ter beschikking zal stellen.
13.4 In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de Wederpartij (per overtreding) aan Andes een direct opeisbare boete van € 50.000,–, alsmede een boete van € 5.000,– voor elk dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Andes op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – Privacy
14.1 Voor zover Andes als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van (werknemers) van Wederpartij ontvangt, zal Andes deze zorgvuldig en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving verwerken. Voor zover Andes als verwerker op zal treden en Wederpartij als verwerkingsverantwoordelijke, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten.
14.2 Indien de overeenkomst met zich brengt dat Andes aan de Wederpartij persoonsgegevens (of gegevens die aan tot personen herleidbare bestanden gekoppeld kunnen worden) verstrekt, zijn de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
14.3 De Wederpartij zal Andes voorafgaande aan de verstrekking van de in artikel 14.1 bedoelde gegevens informeren over het doel waarvoor de verstrekte gegevens zullen worden aangewend.
14.4 Andes is niet gehouden om gegevens aan de Wederpartij te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan Andes weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. De Wederpartij zal zich onthouden van het gebruik van door Andes verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan de Wederpartij weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.
14.5 Indien de Wederpartij op grond van een inzageverzoek als bedoeld in art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Andes zijn verstrekt, zal hij Andes hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven, welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan de betrokkene zijn gegeven. De Wederpartij zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.
14.6 De Wederpartij zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door Andes ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door de Wederpartij met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. De Wederpartij zal Andes en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.
14.7 Het is de Wederpartij niet toegestaan door Andes verstrekte persoonsgegevens buiten Europa te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Andes.
14.8 Indien de Wederpartij aan Andes persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door Andes is toegestaan onder deze regelgeving. De Wederpartij zal ten aanzien van de door Andes aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. De Wederpartij vrijwaart Andes voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan de deze regelgeving.
14.9 De Wederpartij zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn producten en Diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door Andes verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.
14.10 De Wederpartij zal ter zake van het gebruik van door Andes verstrekte gegevens de meest recente gedragscode van de DMSA in acht (laten) nemen. Op haar beurt kan Andes bij de uitvoering van een overeenkomst niet gehouden worden te handelen in strijd met deze gedragscode.

Artikel 15 – Advisering en Consultancy
15.1 Advieswerkzaamheden vormen normaliter geen onderdeel van de levering van Producten en Diensten, het gebruik van aanbevelingen verstrekt door personeel van Andes komt in dat geval dan ook voor risico van Wederpartij. Indien de overeenkomst met Wederpartij specifiek bepaalt dat Andes ten behoeve van de Wederpartij werkzaamheden op het gebied van consultancy (advieswerkzaamheden) verricht, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
15.2 Als Andes daarom verzoekt, zal de Wederpartij op zijn locatie kosteloos een werkruimte, met data-aansluitingen ter beschikking stellen.
15.3 In afwijking van de slotzin van artikel 12 zal Andes ter uitvoering van een opdracht ter zake van consultancy geen derden inschakelen, anders dan na voorafgaand overleg met de Wederpartij.
15.4 Andes heeft het recht om, na overleg met de Wederpartij, de samenstelling van een ter zake van consultancy ingezet adviesteam te wijzigen, indien dit naar het oordeel van Andes wenselijk is teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Indien Andes niet in staat is haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen als gevolg van oorzaken die niet aan Andes toe te rekenen zijn, is sprake van overmacht. Andes is dan niet gehouden tot nakoming. Onder overmacht aan de zijde van Andes wordt in ieder geval verstaan: a) overheidsmaatregelen die nakoming verhinderen, b) verstoringen als gevolg van hacks/cybercrime c) staking van personeel d) oorlog, terrorisme of pandemie, e) overmacht van toeleveranciers f) niet-beschikbaarheid van internetfaciliteiten g) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Wederpartij zijn voorgeschreven h) gebrekkigheid van apparatuur, programmatuur of hardware van derden waarvan het gebruik door Wederpartij aan leverancier is voorgeschreven.
16.2 Indien een overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen door opzegging.

Artikel 17 – Beëindiging van de overeenkomst
17.1 Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is Andes gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, zijn bedrijfsvoering stil is gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert, of indien hij fuseert of geheel of gedeeltelijk overgaat in handen van een andere partij( change of control). Ingeval van een dergelijke beëindiging is Andes nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
17.2 Aan Andes komt het recht toe tot beëindiging van de onderhavige overeenkomst, ingeval Wederpartij na in gebreke gesteld te zijn met daarin vervat een redelijke termijn tot herstel, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer verplichtingen ingevolge deze overeenkomst.

17.3 In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in artikel 17.1 en 17.2 zal al hetgeen de Wederpartij aan Andes verschuldigd is terstond opeisbaar worden. Alle reeds verschuldigde verplichtingen blijven in stand.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met een overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost Brabant, dan wel een door Andes schriftelijk aan te wijzen andere rechter.